Arakimunisai Jikiden Ogawaryu Hyoho korzenie Arakimunisai Jikiden Ogawaryu Hyohoroots 流儀の流れ

ROOTS

The Arakimunisai Jikiden Ogawaryu Hyoho style is an offshoot of the Arakimunisai Kanshoryu School which has its roots in the Arakiryu style.

The history of Araka Muninsai Iaido dates back to the mid-16th century, known in Japanese as the Sengoku period.

  It is said that the founder of the style was the young samurai Araki Muninsai Hidetsuna (荒木 ), grandson of Araki Settsu no Kami Murashige from Itami Castle in Settsu, today’s Hyogo Prefecture, in the western part of Honshu Island.  Warrior Araki Muninsai Hidetsuna, received the title of Nippon Kaizan (perfecting Japan) from the then daimyo, 大名, de facto ruler of Toyotomi Hideyoshi, as a tribute to his extraordinary combat abilities exhibited during the 1591 invasion of Korea.

His style, and it is said to be one of the three oldest traditional martial arts, was based on experience gained during battles, so it is Sogobujutsu, today it would be MMA without rules.

It was not a style that used individual martial arts, fighting techniques such as a sword, spear or hade (oldest martial arts, or the oldest Japanese koru, today referred to as jujutsu), but a general martial art that combined several techniques required on the battlefield.

After the Sengoku period, the style based on Araki Munisai Hidetsuna’s war experience developed and shaped various fighting techniques.

One of them was the formation of Araki Munisairyu iai.

  However, it is not known exactly what the history of the school is in the early Edo period.

The records available are only from the late Edo period.

This is an Iaido based on the experience gained during the battles in which Araki Munisai Hidetsuna took part, as mentioned above.

Successors to this day, through the centuries, passed on the traditions of the school, which, like other martial arts, specialized and evolved with the changing time.

Currently there are „Araki Ryu Kempo” (荒木 拳法) schools in the city of Isezaki in the Gunma Prefecture,

  „Araki Ryu Gunyou kogusoku” (荒木 軍用 具足) in Yokohama City, Kanagawa Prefecture

and „Araki Munisairyu Iaido” (荒木 ) in Hyogo Prefecture, where I come from.

The records of Araki Munisaira appear at the end of the Edo era.

According to the documents that have been preserved about Araki-ryu, there is a sequence that „One of the characteristic features of Araki-ryu Soden (transmitting the traditions of the Araki school) was transmitting the secrets and techniques of the school in the undergraduate system, the so-called  Menkyo kaiden ( ). We can therefore assume that the school, if necessary, could not be transferred from father to son.

It is assumed that there are branches that have been passed not only between samurai but also in rural areas.  So I think it will be difficult to talk more than about the history of a given dojo.

From what has been told about the Araki school, I know that in the years 1880-1900 in Nagasaki the master 一郎 Kanabusa Kanichiro, who came from the Araki Munisairyu school, opened his school.

Kanabusa Sensei was also a master of Hozoinryu Sojutsu (the art of wielding a spear).  He combined his skills with kabuki techniques and created Kanabusaryu

Kenbujutsu. ( )

Wife of Kanabus sensei, Mrs. Chiyoko, was a combat sensei glewia naginata (Japanese combat scythe) of the Shizukaryu School (another pronunciation Suzukaryu 薙刀) and the Sojutsu spear sensei of the Saburiryu School ( ). The top-class master presented her skills to the Emperor Meiji and Emperor Meiji.  Taisho.

The Kanabusaryu style develops gradually after the votive shows in temples in 1882 (the 15th year of the Meji era).

In 1885 (18th year of the Meji era) the school is invited by a later one

General of the army, the famous Maresuke Legs, the show enjoys great acclaim.

  From an early age, while in Nagasaki, first-hand from sensei Kanabus Kanichiro himself, he took lessons from the future first Soke of the Hayabuchi School (Hayabuchiryu).  He learned and studied the Kanabusaryu kenshibudo and iai styles of the Arakimunisairyu School.

After moving to Kobe in 1936 (11th year of the Showa era) and with the permission of his sensei, Hayabuchi founds

真正 and headquarters 日本 道場.

From then on, the Hayabuchi family transmits traditions and judgments The Soke is already the third generation.

The school is based on the principles of iai Arakimunisairyu.

The first Soke of the Hayabuchiryu School was also the 14th Soke of the Arakimunisairyu School.

The second Soke was the daughter of ( )

The successor and third Soke is now the grandson of the first Soke.

The dojo where I was born and raised is also a dojo from the tradition of the Arakimunisairyu Hayabuchiryu School.

Soke Masanori Ogawa – founder of the Arakimunisai Jikiden Ogawaryu Hyoho School.  He was born and raised in the city of Himeji, in the dojo of Kansho-ryu Iai Hyoho 兵法, coming from the old tradition, the Araki Munisai Ryu School 荒木 .  In the Kansai region (Honshu Island), there are three main sister schools of Araki Munisai Ryu Iai:

• Araki Munisai Ryu Iaido Hayabuchi style

http://www.arakimuninsairyu.com/soke-hayabuchi/hayabuchi-family-history/

• Araki Munisai Ryu Iaido Toyoda style

http://www1.winknet.ne.jp/~meirin/index2.html

• Araki Munisai Ryu Iaido Kansho style

https://dokonet.jp/top/shop/hyogo/2835714/

My School is:

https://www.facebook.com/ArakimunisaijikidenOgawaryuhyoho/

Being the son of Soke Kansho, the main Master, and also as his successor, Soke Masanori Ogawa, he began his studies very early, being only a year old, so as soon as he started walking.  At 15, he was already a keiko trainer, and at 17, he taught at the Kanshoryu dojo.  Over time, he created his own branch of the school.  As an heir to the heritage of Japanese culture, he wants to share his knowledge with anyone who wants to learn and get to know Iai Hyoho, the Japanese Koryu Bujutsu.  He enjoys every such possibility.  In his family dojo, he was always told that practicing Iai and Kata can achieve spiritual balance, peace and unity, and also affects health.  „Vigor and a healthy spirit are born when we focus on things, then the feeling of tension and spiritual concentration grow in us.”

 
Styl Arakimunisai Jikiden Ogawaryu Hyoho jest odnogą Szkoły Arakimunisai Kanshoryu, których korzenie tkwią w stylu Arakiryu.

Historia Araki Munisai Iaido pochodzi z połowy XVI wieku, określanego po japońsku mianem okresu Sengoku. Mówi się, że założycielem stylu był młody samurai Araki Muninsai Hidetsuna (荒木無仁斎秀綱), wnuk Araki Settsu no Kami Murashige z zamku Itami w dzielnicy Settsu, czyli dzisiejszej prefektury Hyogo w zachodniej części wyspy Honshiu. Wojownik Araki Muninsai Hidetsuna, otrzymał tytuł Nippon Kaizan (doskonalący Japonię) od owczesnego daimyo (大名), de facto władcy Toyotomi Hideyoshi, jako hołd dla jego niezwykłych zdolności bojowych zaprezentowanych podczas inwazji na Koreę w 1591.
Jego styl, a mówi się że jest to jeden z trzech najstarszych tradycyjnych szkół walki, powstał w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas bitew, a więc jest to Sogobujutsu, dzisiaj powiedziało by się MMA bez reguł.
Nie był to styl wykorzystujący jedynie pojedyńcze sztuki techniki walki takie jak, miecz, włócznia lub hade (羽手 – najstarsze sztuki walki, czyli najstarsze japońskie koryu, dzisiaj określane słowem jujutsu), ale ogólna sztuka walki, która łączyła kilka technik wymaganych na polu bitwy. Po okresie Sengoku styl powstały w oparciu o doświadczenie wojenne Araki Munisai Hidetsuna rozwijał się i kształtował poszczególne techniki walki. Jednym z nich było ukształtowanie się Araki Munisairyu iai. Nie wiadomo jednak dokładnie jaka jest historia szkoły we wczesnym okresie Edo. Dostępne zapiski pochodzą dopiero z późnego okresu Edo. Jest to Iai powstały i oparty o doświadczenie zdobyte podczas bitew w których brał udział Araki Munisai Hidetsuna.
Kolejni następcy do dziś, przez wieki przekazywali tradycje szkoły, która podobnie jak inne sztuki walki, wyspecjalizowała się i ewoluowała wraz ze zmieniającym się czasem. Obecnie istnieja szkoły „Araki Ryu Kempo” ( 荒木流拳法) w mieście Isezaki w prefekturze Gunma, „Araki Ryu Gunyou kogusoku” (荒木流軍用小具足) w mieście Yokohama, Prefektura Kanagawa oraz „Araki Munisairyu Iaido” (荒木無仁斎居合道) w Prefekturze Hyogo, z której pochodzi Soke Masanori Ogawa. Zapiski o Araki Munisairyu pokazują się właśnie pod koniec epoki Edo.
Według dokumentów jakie się zachowały o Araki-ryu jest sekwencja, że „Jedną z charakterystycznych cech Araki-ryu Soden było przekazywanie tajemnic i technik szkoły w systemie licencjackim, tzw. Menkyo kaiden (免許皆伝). Możemy więc przypuszczać, że szkoła jeśli była taka potrzeba mogła być przekazana nie koniecznie z ojca na syna.
Zakłada się, że istnieją odnogi, które zostały przekazane nie tylko między samurajami, ale także na obszarach wiejskich. Myślę więc, że trudno będzie mówić więcej niż o historii danego dojo.
Wiadomo że w latach 1880-1900 w Nagasaki otworzył swoją szkołę mistrz 金房冠一郎 Kanabusa Kanichiro (14 Soke), wywodzący się ze szkoły Araki Munisairyu.
Sensei Kanabusa był również mistrzem Hozoinryu Sojutsu (sztuka władania włócznia). Swoje umiejętności połączył z technikami kabuki i stworzył Kinbusaryu (Kenbujutsu.(金房流剣舞術) (Kanabusaryu). Żona senseia Kanabusa, pani Chiyoko, była senseiem walki naginatą Szkoły Shizukaryu (inna wymowa Suzukaryu 静流薙刀) oraz senseiem włóczni (yari) Sojutsu Szkoły Saburiryu (佐分利流槍術). Najwyższej klasy mistrzyni prezentowała swoje umiejętności przed cesarzem Meiji i cesarzem Taisho.
Styl Kinbusaryu, rozwija się stopniowo po pokazach wotywnych w świątyniach w 1882r. (15 rok ery Meji).
W 1885 roku (18 rok ery Meji) szkoła zostaje zaproszona przez późniejszego generała armii, słynnego Nogi Maresuke , pokaz cieszy się wielkim uznaniem.
W Nagasaki, z pierwszej ręki od samego senseia Kanabusa Kanichiro, pobierał lekcje przyszły pierwszy Soke Szkoły Hayabuchi (Hayabuchiryu). Uczył się i zgłębiał styl Kinbusaryu kenshibudo oraz iai szkoły Arakimunisairyu.
Po przeprowadzce do Kobe w 1936 roku i za pozwoleniem senseia Kanabusa, Hayabuchi zakłada ShindenShinsei Hayabuchiryu Kenshibudo (神 伝 真正 早 渕 流 剣 詩 舞 道) oraz główną kwatere dojo DaiNippon Keitenshia Dojo (大 日本 敬 天 社 道場). Od tego momentu rodzina Hayabuchi przekazuje tradycje a obecny Soke jest już trzecią generacją.Szkoła oparta jest na zasadach iai Arakimunisairyu. Pierwszy Soke Szkoły Hayabuchiryu, Hayabuchi Risho (早淵鯉昇) był jednocześnie 15 Soke szkoły Arakimunisairyu. Następcą jest obecnie wnuk pierwszego Soke, Soke Hayabuchi Risho (早淵鯉將). Dojo w którym ja się urodził i wychował Soke Ogawa tez jest dojo z tradycja Szkoły Arakimunisairyu Hayabuchiryu.

Soke Masanori Ogawa – założyciel Szkoły Arakimunisai Jikiden Ogawaryu Hyoho. Urodził się i wychował w mieście Himeji, w dojo Kansho-ryu Iai Hyoho 冠翔流居合兵法 , wywodzącego się ze starej tradycji, Szkoły Araki Munisai Ryu 荒木無仁斎. W regionie Kansai (wyspa Honshiu), istnieją trzy główne, siostrzane szkoły Araki Munisai Ryu Iai:

Araki Munisai Ryu Iaido Hayabuchi style

http://www.arakimuninsairyu.com/soke-hayabuchi/hayabuchi-family-history/

• Araki Munisai Ryu Iaido Toyoda style

http://www1.winknet.ne.jp/~meirin/index2.html

• Araki Munisai Ryu Iaido Kansho style

https://dokonet.jp/top/shop/hyogo/2835714/

My School is:

https://www.facebook.com/ArakimunisaijikidenOgawaryuhyoho/

Będąc synem Soke Kansho, głównego Mistrza, a także jako jego następca, Soke Masanori Ogawa, naukę rozpoczął bardzo wcześnie, bo mając zaledwie rok, a więc zaraz jak tylko zaczął chodzić. W wieku 15 lat, był już nauczycielem prowadzącym treningi keiko, a w wieku 17 lat, nauczał w dojo szkoły Kanshoryu. Z czasem stworzył własną gałąź szkoły. Jako spadkobierca dorobku kultury Japońskiej, chce dzielić się swoją wiedzą z każdym, kto pragnie się uczyć i poznawać Iai Hyoho, japoński Koryu Bujutsu. Każda taka możliwość sprawia mu radość. W rodzinnym dojo zawsze mu powtarzano, że ćwiczenie Iai i układów Kata, pozwala uzyskać duchową równowagę, spokój i jedność, a także wpływa na zdrowie. „Wigor i zdrowy duch rodzi się wtedy, kiedy koncentrujemy się na rzeczy, wtedy też narasta w nas uczucie napięcia i koncentracja duchowa.”

歴史    #荒木無仁斎流  🇯🇵

荒木流は 戦国武将の摂津国河辺郡伊丹(現在の兵庫県伊丹市伊丹)の有岡城主 荒木村重の孫(家系)と云われる 荒木無仁斎(秀綱) 荒木流拳法(荒木流)の流祖と云う説が濃厚です。

豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍して、秀吉から感状を授かったそうです。

その後は 色々 派生して 伝わり 荒木無仁斎流の抜刀術(居合)が出来て 方々に伝わったと聞きます。

というか その辺はどの様に伝わったとかは 正確に分からないです。

流祖 荒木無人斎源秀綱が、16世紀後半、永禄・天正年間の頃、その実戦体験をまとめた総合武術をもとにしている居合術です。 元々は、剣・槍・柔などの個々の武術ではなく、戦場に必要な、いくつかの戦闘技術を合わせた総合武術でありました。その後、代々の継承者の努力により伝えられてきたが、他の武術同様、時代の移り変わりとともに専門的に分化、発展していき、継承者の工夫・研鑽によって現在に至っています。現存するものとして、群馬県伊勢崎市に「荒木流拳法」、神奈川県横浜市に「荒木流軍用小具足」、兵庫県に「荒木無人斎流居合術」があります。

荒木流に関する資料に、「荒木流相伝のひとつの特徴として挙げられるのが、血縁による宗家制度に基づいた一子相伝ではなく、複数の免許皆伝者が存在し、それぞれが全ての教えと免許を出す権限をも継承する免許制を採っていた」とあったと思います。大発展をして武士の間だけではなく、農村地域にも伝承された分派があるようです。なので、それぞれの道場で掌握している沿革以上のことは分かりにくいと思います。

先ず 1880年〜1900年頃に 長崎で道場を開いていた 荒木無仁斎流14代目宗家の金房冠一郎先生(かなぶさかんいちろう、別名・讃岐屋喜三郎さぬきやきさぶろう)は、宝蔵院流槍術の名手でもあり、歌舞伎の技などを取り入れて金房(きんぶさ)流剣舞術を創立されていました。

また、夫人千代子先生は静流薙刀、佐分利流槍術を修業され、両先生は明治天皇、大正天皇に召され天覧剣舞を行われました。

金房の金房流は、1882年(明治15年)には神社での奉納公演などで披露されるなどして、着々と発展。その後、1885年(明治18年)には、のちの陸軍大将・乃木希典(のぎまれすけ)に招かれて演舞を披露し、好評を得る。

初代早渕流宗家(荒木無仁斎流15代目宗家)は 幼少の頃より長崎においてこの金房冠一郎先生に師事し、金房流剣詩舞道並びに荒木無人斎流居合を習得。

昭和11年に兵庫県神戸の地に赴任する際、許されて神伝真正早渕流剣詩舞道を創流し、剣詩舞道と居合術を指導すべく「大日本敬天社道場総本部」を創立しました。

現在は早淵鯉將が二代目宗家を務めています。

この剣詩舞道は、荒木無人斎流居合術を基につくられた剣詩舞道です

早渕流初代宗家 早淵鯉昇(荒木無仁斎流15代目宗家)

二代目宗家 早淵鯉將 (荒木無仁斎流16代目宗家 現在宗家)(初代宗家の孫)

冠翔流道場は荒木無仁斎流早渕流の流れです。

喜多冠翔(鯉桜)は初代早渕宗家(荒木無仁斎流15代目宗家)の元で長年の修行をして 最高幹部  四天王(喜多 豊田 永富 柴田)の1人と呼ばれるようになりました。

そして実力でトップの喜多冠翔は100人の門下を引き連れて 早渕流を抜け 1977年に新たに「冠翔流」を設立しました。

その後 四天王の1人の豊田先生も早渕流を抜けて 豊田流を設立しました。

後に喜多冠翔の嫡男 尾川雅則がポーランドで荒木無二斎直伝尾川流兵法を設立。🇵🇱

荒木無仁斎流 居合 歴代宗家

(薩摩藩における系統資料)

初代 ArakiMuninsaiMinamotoHidetsuna 荒木夢仁斎秀綱

2代目 ArakiShingoroMuraharu 荒木新五郎村治

3代目 KitagawaraYosakuChikatada 北河原与作親忠

4代目 ArakiSamaNoSukeMuratsune 荒木左馬助村常

5代目 ArakiDairyusaiMuraki 荒木大竜斎村輝

6代目 ArakiZuiosaiMuraki 荒木随応斎村記

7代目 ArakiJujiroMurataka 荒木十二郎村高

8代目 ArakiJosusaiMurayasu 荒木如水斎村保

9代目 ArakiChobeeMuraharu 荒木長兵衛

10代目 ArakiMuhyoeMuramitsu 荒木武兵衛村満、(久野三郎俊邨)

11代目 AnrakuHakuunsaiKunimune 荒木白雲斎國宗

12代目 KawamataIsojiMuneharu 川俣磯治宗治

13代目 AbeMutosaiMasamitsu 阿部無刀斎正光

14代目 SanukiyaKisaburoMotochika  讃岐谷喜三郎元親

(KanabusaKanichiro 金房寛一郎)

15代目 HayabuchiRishoKamoNoMiyuki 早淵鯉昇  早渕鯉昇

15代目四天王 KitaKansho 喜多冠翔  豊田凜風 早淵鯉操 永冨。

16代目 HayabuchiRishoKamoNoHajime 早淵鯉將

Araki Munisai Ryu Iaido Hayabuchi style

http://www.arakimuninsairyu.com/soke-hayabuchi/hayabuchi-family-history/

• Araki Munisai Ryu Iaido Toyoda style

http://www1.winknet.ne.jp/~meirin/index2.html

• Araki Munisai Ryu Iaido Kansho style

https://dokonet.jp/top/shop/hyogo/2835714/

My School is:

https://www.facebook.com/ArakimunisaijikidenOgawaryuhyoho/