Kenbu

Kenbu odnosi się do formy tańca, w której używa się zarówno miecza, jak i wachlarza.
Początki tańca z mieczami (kenbu) sięgają ery Tokugawy (1603–1867), względnie spokojnego okresu w historii Japonii, w którym klasa wojowników była zaangażowana w sprawowanie rządów. Dla niezajętych wojowników kenbu stało się sposobem na utrzymanie żywych umiejętności i historii.
Taniec miecza zainspirował najgłębsze uczucia samurajów, podtrzymując przy życiu ducha wojownika. Wiersze, które opisują tło tańców, zwykle odnoszą się do słynnych bitew, incydentów lub wybitnych postaci historycznych.
Oprócz tego, że jest to sztuka dramatyczna i piękna sama w sobie, wielu uczniów decyduje się ćwiczyć te tańce jako towarzysza praktyki iaido w celu rozwinięcia precyzji, postawy, równowagi, zwinności, skupienia i wyczucia czasu.
Nasz styl Kenshibudo opiera się na ruchach Arakimuninsai Ryu Iaido , tak wiec ruchy miecza są rozpoznawalne jako pochodzące z naszego stylu Iai.
Kenbu refers to a form of dance in which both sword and fan are used.
The origins of a sword dance (kenbu) date back to the Tokugawa era (1603-1867), a relatively peaceful time in Japanese history with the warrior class otherwise engaged in the running of government. For unoccupied warriors, kenbu became a way of keeping skills keen and stories alive.
The sword dance inspired the innermost feelings of the samurai, keeping alive the warrior spirit.  The poems, which describe the background to the dances, usually relate to famous battles, incidents or illustrious historical figures.
As well as being a dramatic and beautiful art in its own right, many students choose to practice these dances as a companion to their practice of iaido in order to develop precision, posture, balance agility, focus and timing.
Our Style of Kenshibudo is based within the movements of Arakimuninsai Ryu Iaido, especially Kenbu, so the movements of the sword are recognisable as being from our style of Iai.