Soke masanori ogawa

Japoński mistrz IAI. Założyciel szkoły Shuntokai w Polsce. Urodził się i wychował w tradycyjnej rodzinie Kansho-ryu Iai Hyoho mieszczącej się w mieście Himeiji. Styl, ktory naucza wywodzi się ze starej tradycyjnej szkoły Araki Munisai
Soke Masanori Ogawa, naukę rozpoczął bardzo wcześnie, bo mając zaledwie rok, a więc zaraz jak tylko zaczął chodzić. W wieku 14 lat, nauczał w dojo szkoły Kanshoryu. Profesjonalista i spadkobierca dorobku kultury swojego kraju chce dzielić się wiedzą z każdym, kto pragnie się uczyć i poznawać wielowiekową szkołę walki bronią używaną przez samurajów połączoną z wiedzą o etykiecie i tradycji japońskiej.

Soke prowadzi treningi osobiście, uczy w ten sam sposób jak odbywa sie to w rodzimej Japonii co pozwala zapoznać się nie tylko z techniką Iai ale również ze sposobem myślenia podobnym do samurajow. Uczy samodyscypliny i pokazuje drogę do samodoskonalenia, a forma pozostała niezmieniona przez wieki i jest zachowana do dzisiaj.

Nie ma wątpliwości, że choć widok otaczający nas zmienił sie bardzo na przestrzeni wieków, to jednak pomimo to Masanori Ogawa jest współczesnym samurajem i sercem Szkoły Shuntokai. Soke często powtarza, że życie jest pełniejsze, kiedy ma się swoją pasję, coś nad czym będzie się pracowało całe życie. Dążenie do doskonalenia daje poczucie dumy i nadaje życiu głębszy sens.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

The finest Master IAI, the way of Japanese sword, katana.

Founder of the Shuntokai school in Poland. He was born and raised in the traditional family of Kansho-ryu Iai Hyoho school located in Himeji,the city well known with Himeji castle. The style he teaches derives from the old traditional school of Araki Munisai. Soke Masanori Ogawa had started his studies very early, just when he was a year old and able to walk. Taught by his mother( Soke Kita Kansho),at the age of 14 was already a teacher at the Kanshoryu school dojo. A professional and heir to the cultural achievements of his country,Soke Ogawa wants to share his knowledge with anyone who wants to learn about samurai, their knowledge and about Japanese tradition.

Soke conducts trainings in person, teaches the same way as it is in his home in Japan. That allows to get acquainted not only with Iai techniques but also with a way of thinking similar to samurai. Shuntokai teaches self-discipline and shows the way to self-improvement, and the form has remained unchanged for centuries and is preserved to this days. There is no doubt that although the view around us has changed very much over the centuries, yet Masanori Ogawa is still a samurai and the heart of his school.

Soke Ogawa often repeats that life is fuller when you have passion, something you will be working on all your life. The pursuit of improvement gives a sense of pride and gives life a deeper meaning.